En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del present lloc web www.vinsnoe.com és:

 • NOEALDETALL, sl
 • CIF: B67045963 
 • Domicili: Avinguda Torreblanca 3, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Telèfon: +34 935 891 983
 • Correu electrònic: noe@vinsnoe.com

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen les modalitats i les condicions de venda dels productes comercialitzats a través del lloc web www.vinsnoe.com, el titular és NOEALDETALL, sl Tots els contractes per a la venda de productes per part de NOEALDETALL, sl als seus clients estan regulades per les presents Condicions Generals de Venda, les quals formen part integrant i substancial de cada proposta, comanda i confirmació de comanda dels productes en si.

VINS NOÈ, S.L. es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, els articles dels seus Condicions Generals, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a www.vinsnoe.com. Aquestes modificacions són d'aplicació a partir de la seva publicació a Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. Es considera que un cop s'hagi finalitzat una comanda, l'Usuari haurà acceptat sense reserves les presents Condicions Generals de Contractació després d'haver llegit.

Accedint al PORTAL, l'Usuari es compromet a respectar les condicions generals i les Condicions d'Utilització que figuren en aquestes.

I. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Aquestes condicions generals de la contractació es troben sotmeses, entre altres, a la següent Normativa:

 1. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries ("TRLGDCU") < / li>
 2. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ("LSSICE")
 3. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD")
 4. Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència (CA Catalana) i la resta de normativa específica aplicable. ("LPAMSD") D'acord amb la LSSICE, es manifesta que les peticions o adquisicions realitzades per via electrònica produiran els efectes estipulats en l'article 23 de l'esmentada norma. Igualment, des del moment en què es produeixi petició o adquisició alguna dels productes objecte de comercialització i compravenda, l'entitat queda autoritzada expressament als efectes del que estipula l'article 21 de la mateixa.

II. FINALITAT

El lloc web www.vinsnoe.com té per finalitat la comercialització de vins de qualitat. Així mateix, també organitzen un seguit d'activitats relacionades amb el món del vi per a grups, empreses o institucions, des cates a mida fins a excursions vitivinícoles o sopars amb degustació de vins atesos per personal especialitzat.

VINS NOÈ, S.L. porta a terme una notable activitat exportadora per professionals i actua com a distribuïdor en el sector de la restauració i comerç especialitzat amb una cartera de productes de primera línia tant espanyols com d'importació.

III. USUARIS I USUARIS REGISTRATS

Donada la naturalesa dels productes comercialitzats, només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web www.vinsnoe.com, sent aquestes alertades prèviament a seu registre.

Per la utilització del lloc web www.vinsnoe.com vostè adquireix la condició d'USUARI.

Tant la visita com la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes del lloc web, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes ia cadascuna de les clàusules de les Condicions Generals, així com, si s'escau, a les condicions particulars que regeixin l'adquisició.

En donar-se d'alta i inscriure en www.vinsnoe.com vostè adquireix la condició d'USUARI REGISTRAT (o CLIENT), tenint accés al Compte de Client.

L'Usuari respondrà de la veracitat i exactitud de les dades facilitades (nom i cognoms o raó social, NIF / CIF, domicili / s, adreça de correu electrònic, data de naixement, número de telèfon). El registre d'aquestes dades és obligatori, la manca de formalització d'aquests per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que NOEALDETALL, sl pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

IV. REALITZACIÓ DE COMANDES

Posem a la seva disposició tres (3) modalitats per fer una comanda:

 • Per Internet a través del lloc web www.vinsnoe.com (24h/dia, cada dia).
 • Per telèfon al 902.539.663
 • Per correu electrònic noe@vinsnoe.com.

Per encarregar cal connectar-se a www.vinsnoe.com. Després connectar i per procedir a la compra de productes, l'USUARI haurà d'afegir el producte / s que desitja adquirir, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validant el mateix.

La validació de la comanda per part de l'usuari suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades al lloc web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre NOEALDETALL, sl i els USUARIS. El RESPONSABLE arxivar el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible a través de les dades de l'USUARI REGISTRAT.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, NOEALDETALL, sl remetrà per correu electrònic la confirmació de recepció de la comanda, segons estipula l'article 28 de la LSSICE. Si el CLIENT no està d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol · licitar la modificació dels mateixos o l'anul · lació del contracte.

V. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

VINS NOÈ, S.L. prestarà informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions tècniques procedents dels seus fabricants, i de fotografies que il · lustren els productes.

L'USUARI es compromet a respectar totes les recomanacions dels fabricants dels productes subministrats per NOEALDETALL, sl.

VINS NOÈ, S.L. no es responsabilitzarà en cap cas de l'ús negligent i / o contrari a les indicacions facilitades, tant pels fabricants dels productes subministrats, com per aquest lloc web.

VI. PREUS

Els preus de venda indicats al lloc web es mostren en euros. L'IVA (impost sobre el valor afegit) està inclòs en aquests preus, així com en el cost d'enviament o qualsevol altre servei addicional que s'inclogui en la comanda del CLIENT.

VINS NOÈ, S.L. es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment. Tanmateix, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades en el lloc web en el moment de la realització de la seva comanda. Els preus són vàlids en el moment en què són publicats en aquest. Les despeses d'enviament no estan incloses en el preu i es mostraran abans de finalitzar la compra.

VII. FORMES DE PAGAMENT

Es garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals i domiciliàries que proporcioni l'usuari al registrar i en fer les seves compres d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

Per a la formalització del pagament existeixen 2 modalitats:

 • Pagament amb Targeta de Crèdit (VISA, Mastercard)
  Després de confirmar la comanda, el CLIENT rebrà per mail les dades necessàries per realitzar la transferència des del seu banc o ingressar l'import en efectiu en qualsevol oficina del Banc Santander. Quan VINS NOÈ, S.L. tingui constància de la realització del pagament procedirà a la tramitació de la comanda. Si transcorreguts cinc dies hàbils no s'ha realitzat el pagament, la comanda quedarà anul · lat.
 • Pagament per transferència bancària
  En aquest cas el CLIENT demanarà les dades bancàries per telèfon al +34 935 891 983 o bé enviant un correu electrònic a noe@vinsnoe.com.

El sistema de pagament és totalment segur. VINS NOÈ, S.L. utilitza la passarel · la de pagament de comerç electrònic de l'entitat CATALUNYA CAIXA. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers). L'USUARI pot comprovar en les pàgines en les que es requereixen les dades personals, passant el punter del ratolí sobre el cadenat de seguretat que es visualitza a la barra d'adreces de l'explorador.

Si ho desitja, l'USUARI podrà punxar per veure la pantalla que dóna autenticitat al certificat de seguretat instal · lat.

VIII. OBLIGACIONS DE L'USUARI

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents "Condicions Generals", així com a complir les especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el lloc web.

Els productes comercialitzats per NOEALDETALL, sl poden no estar autoritzats per a la seva contractació per part de menors d'edat, de manera que als efectes del que regula la normativa LPAMSD (a Catalunya) i la resta de normativa aplicable a la resta del territori nacional o supranacional i, davant la impossibilitat de constatar l'edat de l'usuari, NOEALDETALL, sl no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per aquest, i per tant el servei serà prestat sota la seva responsabilitat.

L'USUARI es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol · licitat facilitant una adreça de lliurament dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment d'aquesta obligació per part de l'USUARI, NOEALDETALL, sl no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol · licitat per aquest.

IX. POLÍTICA D'ENVIAMENTS I COSTOS DE TRANSPORTS

El cost del transport depèn de la destinació i del nombre d'ampolles sent gratuït per comandes superiors a 200 euros per a tots els enviaments fets a la Península Ibèrica excepte Portugal. Els costos de transport es faran explícits abans de finalitzar el procés de compra.

En enviaments al territori espanyol peninsular, la comanda arribarà, excepte força major, en els cinc dies següents a la confirmació encara que el termini de lliurament normal serà de 48 hores. Altres destinacions poden tenir un termini de lliurament lleugerament superior. El CLIENT pot acollir-se a la modalitat de transport urgent i el lliurament serà l'endemà de la confirmació sempre que es realitzi abans de les 14 hores.

Hi ha la possibilitat d'enviar / rebre una comanda a l'estranger, en aquest cas els costos de transport es calculen segons destí acord amb les taules de transport. Si no estigués previst un destí determinat l'atendrem per via telefònica o correu electrònic.

El procediment de compra inclou els passos necessaris perquè el CLIENT (USUARI REGISTRAT) indiqui el domicili on desitja rebre la comanda. Així mateix, tindrà la possibilitat de recollir personalment la comanda marcant la casella corresponent, en aquest cas, estarà disponible l'endemà de la seva confirmació. En aquest cas, la comanda estarà exempt de costos de transports. Si en el moment en què el transportista arribi al domicili de destí no pot fer el lliurament de la comanda, deixarà una nota al DESTINATARI perquè el pugui contactar i fixar un dia i hora de lliurament. VINS NOÈ, S.L. no deixarà mai una caixa en un domicili diferent excepte en el cas que el CLIENT hagi donat instruccions en sentit contrari.

X. DISPONIBILITAT

S'ha de tenir en compte que les comandes seran enviats dins dels límits d'estoc disponibles.

Si un dels articles sol · licitats no es trobés en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic en un termini de 48 hores (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem enviar-te (s) producte (s), podent demorar acord amb el TRLGDCU, 30 dies.

Si no està disponible el bé o servei contractat, expressament s'adverteix que NOEALDETALL, sl queda facultat per subministrar sense augment de preu un bé de característiques similars, prèvia acceptació del CLIENT.

XI. DRET DE REVOCACIÓ I DESISTIMENT

El CLIENT podrà canviar una comanda sempre que aquest no hagi estat expedit. Si, per qualsevol raó, vol fer un canvi respecte del full de confirmació haurà de notificar com més aviat millor al +34 935 891 983 o mitjançant correu electrònic a noe@vinsnoe.com amb indicació dels canvis desitjats. Qualsevol diferència d'import entre la comanda original i el modificat li serà tramitada seguint el procediment corresponent al mitjà de pagament triat.

Encara NOEALDETALL, sl, com apassionats del vi, posa tot el seu esforç per oferir la millor qualitat pot produir alguna incidència (infreqüent però no impossible) en el lliurament, com les següents:

 • Ampolla trencada: el CLIENT fer constar la incidència en l'albarà de lliurament i ha de notificar els danys més aviat millor, sigui per telèfon al +34 935 891 983 o per correu electrònic a noe@vinsnoe.com. VINS NOÈ, S.L. reposarà els productes com més aviat possible i dins dels terminis habituals de lliurament.
 • Ampolla defectuosa: El CLIENT ha de notificar els danys més aviat millor (sabor o altres motius), sigui per telèfon al +34 935 891 983 o per correu electrònic a noe@vinsnoe.com. VINS NOÈ, S.L. es compromet a reparar la incidència, sigui reposant l'ampolla o abonant el seu import. Si la incidència es produeix tres mesos després del lliurament, analitzarem el cas per donar-li la màxima satisfacció.

L'usuari disposa d'un termini màxim de 8 dies hàbils per retornar un producte amb el qual no està satisfet, després de la seva recepció. Dins d'aquest termini, podrà retornar el producte (els costos directes de devolució correran pel seu compte) d'acord amb el que estipula l'article 101 TRLGDCU juntament amb la factura i el val de devolució complet i signat que se li enviarà per correu electrònic.

No s'acceptaran devolucions de productes (caixes i / o ampolles) que hagin estat desprecintadas i / o obertes. Tampoc s'acceptaran productes que hagin estat enviats malmesos per part de l'usuari o que no siguin enviats amb el seu embalatge original.

En cas de refusar la comanda, d'acord amb els requisits del capítol II del títol I del llibre II del TRLGDCU, ens comprometem a la devolució íntegra de l'import pagat, menys els costos directes de devolució.

En cas de reemborsament:

 • Si torna el producte en els 8 dies hàbils següents (l'albarà de lliurament donarà fe) a partir del lliurament al seu domicili, NOEALDETALL, sl li retornarà l'import pagat, amb l'exclusió dels costos directes de devolució d'enviament, mitjançant transferència bancària tant si ha pagat amb targeta de crèdit.
 • VINS NOÈ, S.L. no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge del producte objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.
 • En tot cas, el termini màxim per procedir al reemborsament és el que estableix la legislació aplicable, 30 dies.

XII. GARANTIES I SERVEIS POSTVENDA

L'usuari compta amb la garantia de NOEALDETALL, sl que respondrà davant qualsevol incidència que es produeixi durant el procés de compra i lliurament de les comandes.

XIII. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La informació rebuda per NOEALDETALL, sl a través de la seva pàgina web www.vinsnoe.com serà tractada amb la màxima confidencialitat. VINS NOÈ, S.L. observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents a fi de la contractació dels productes que comercialitza.

D'acord amb la legislació vigent, NOEALDETALL, sl recull dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer BOTIGA ONLINE del qual és RESPONSABLE i el tractament està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol · licitades de productes comercialitzats a través del seu lloc web, manteniment de la relació contractual i per donar resposta a les consultes i suggeriments que els USUARIS puguin formular.

L'usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per donar-se d'alta com USUARI REGISTRAT del lloc web www.vinsnoe.com i formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, NIF / CIF , domicili / s, adreça de correu electrònic, data de naixement, número de telèfon). El registre d'aquestes dades és obligatori, la manca de formalització d'aquests per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que NOEALDETALL, sl pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

VINS NOÈ, S.L. podrà sol · licitar dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l'usuari. L'usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l'alta com a client o formalització de la compra.

Si l'USUARI accepta (marcant la casella "Subscripció a la nostra newsletter" o "Rebi ofertes especials dels nostres patrocinadors" al formulari d'alta) les seves dades podran ser utilitzades per NOEALDETALL, sl amb la finalitat de remetre a l'usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça de correu electrònic o personal proporcionada o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació. Així mateix, l'usuari autoritza la cessió de les seves dades de contacte a tercers (patrocinadors) per a l'enviament de comunicacions amb fins comercials i / o promocionals. L'usuari podrà optar en tot moment per rebutjar l'enviament d'aquesta informació ho per telèfon al +34 902.539.663 o per correu electrònic a noe@vinsnoe.com.

Així mateix l'usuari autoritza la cessió de les seves dades a tercers per al compliment efectiu dels productes contractats, entenent per tercer "Les entitats col · laboradores de NOEALDETALL, sl, que subministren serveis específics als seus clients", en particular, les empreses de transport, per gestionar el lliurament de les comandes.

NOEALDETALL, sl, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés a les dades, rectificació, cancel · lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari mitjançant sol · licitud adreçada a NOEALDETALL, sl, amb domicili a Avinguda Torreblanca 3, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Cal aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat de l'usuari i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i signatura del sol · licitant. S'ha d'utilitzar un mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol · licitud.

VINS NOÈ, S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l'USUARI expressament és coneixedor i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En prémer el botó ENVIAR l'USUARI dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per part de NOEALDETALL, sl acord amb les finalitats i especificacions descrites en aquesta Política de Privacitat.

XIV. PROPIETAT INTEL · LECTUAL

Tot contingut del lloc web www.vinsnoe.com (il · lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és propietat de NOEALDETALL, sl, dels seus patrocinadors o fabricants. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa de NOEALDETALL, sl.

Totes les informacions, els continguts, els arxius i els programes oferts pel nostre servei estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals pel que fa a la propietat intel · lectual i el copyright.

VINS NOÈ, S.L. no pot donar l'autorització de copiar, publicar o distribuir tot contingut a terceres persones que no disposin de drets de propietat intel · lectual. Tota utilització d'aquests continguts de manera fraudulenta serà considerada com un delicte de falsificació, severament sancionat per la legislació de Propietat Intel · lectual i Codi Penal.

VINS NOÈ, S.L. no pot ser considerada responsable de la violació per part d'un o diversos USUARIS dels drets de terceres persones mitjançant les seves activitats al Portal.

XV. NAVEGACIÓ I ÚS DE COOKIES

La navegació és lliure i només es requereix el registre de l'usuari si aquest vol fer una comanda o accedir a espais reservats per membres. No obstant això, un compte obert permet donar un millor servei, conservar l'adreça de facturació i lliurament del USUARI REGISTRAT, a més de donar l'opció de rebre comunicacions i ofertes que li poden interessar.

En cas de detectar problemes al validar-se com USUARI REGISTRAT, aquest ha de comunicar al Serveis d'Atenció al Client de NOEALDETALL, sl trucant al telèfon +34 935 891 983 o per correu electrònic a noe@vinsnoe.com.

En cas que l'USUARI REGISTRAT hagi oblidat la seva contrasenya podrà utilitzar el mecanisme automàtic de canvi de "password" preveu la web.

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de "cookies" en el cas de la formalització dels processos de compra. Les "cookies" s'utilitzen amb la finalitat de permetre la localització de continguts d'ús habitual més ràpidament i també el reenviament d'informació a través de vincles. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

XVI. FUR LEGAL

En el cas de litigi, les parts contractants es sotmeten, a elecció seva, als jutjats i tribunals del domicili de l'NOEALDETALL, sl, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació inclòs les despeses d'advocats, procuradors, etc.

VINS NOÈ, S.L. - Juny 2012Subscriu-te al nostre Newsletter

CUPÓ 5% DE DESCOMPTE

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar-li publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels seus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades).

Pot acceptar les galetes fent clic al botó "Aceptar" o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a la Política de cookies